Precyzyjne nawożenie podstawowe

Skanowanie gleby i pobieranie prób glebowych - precyzyjne nawożenie podstawowe

Temat pobierania prób glebowych i określenia zawartości poszczególnych składników mineralnych w glebie nie powinien być realizowany tylko do celów ewidencyjnych. Takie dane mogą stanowić bardzo ważną i cenną informację dla gospodarstwa, jak prowadzić nawożenie podstawowe w celu zwiększenia efektywności i rentowności produkcji roślinnej. Wydatki na nawożenie podstawowe sięgają niejednokrotnie 500-800 zł/ha rocznie i stanowią bardzo poważną pozycję w budżecie. Tymczasem dokładne, precyzyjne zbadanie gleby może pozwolić na aplikację nawozów dokładnie tam i dokładnie w takiej dawce, jak one są potrzebne, dzięki opracowaniu strategii optymalnego nawożenia azotowego.

Precyzyjne nawożenie podstawowe

Z naszej strony oferujemy Państwu profesjonalne, dwuetapowe badanie gleby oraz doradztwo w zakresie wykorzystania zebranych danych w precyzyjnym, zmiennym nawożeniu podstawowym:

 

1. Ustalenie składu granulometrycznego gleby przy pomocy skanera elektromagnetycznego EM 38

Usługa polega na przejeździe po polu samochodem, za którym na specjalnych „sankach” zamontowany jest skaner glebowy. Przejazdy odbywają się wzdłuż ścieżek technologicznych. W ten sposób dokonywany jest pomiar heterogeniczności gleby w danym miejscu. W wyniku tego badania otrzymujecie Państwo mapę zeskanowanej powierzchni Waszych pól.

Wyniki tego badania pozwalają wyciągnąć wnioski dot. warunków wzrostu roślin oraz wyznaczyć jednorodne powierzchnie pól. Bazując na mapie precyzyjnego nawożenia, stworzonej przy udziale skanera glebowego wydzielone zostają jednorodne powierzchnie pól (tzw. rastry/siatka), z których zostaną później pobrane próby glebowe. Badanie to jest przeprowadzane jednorazowo (wystarczy raz na 15-20 lat).

Skontaktuj się z nami

wyślij zapytanie

2. Pobieranie prób glebowych wspierane techniką GPS

Na wyznaczonych wcześniej rastrach (siatce) planuje się „linie przejazdu“, wzdłuż których porusza się pojazd do pobierania prób glebowych. Każda próba to zmieszana ziemia pobrana z 12-15 pojedynczych nakłuć (głębokość poboru próbek: 0-20 cm). Przy wszystkich tych pracach dokumentowane są współrzędne GPS. Oznacza to, że przy pobieraniu prób w kolejnych latach można ponownie jechać dokładnie po tych samych liniach przejazdu i pobierać próby z tych samych miejsc. Gwarantuje to wiarygodność i porównywalność wyników oraz spójną strategię optymalnego nawożenia azotowego. Dzięki ścisłej współpracy naszego zespołu Agricon ze Zleceniodawcami pobieranie prób glebowych przebiega bezkonfliktowo i zawsze z uwzględnieniem płodozmianu i terminów zbioru w danym gospodarstwie. Pracujemy wydajnymi maszynami (wydajność robota do pobierania prób to 150-200 ha/dzień), które są w stanie "wstrzelić się”  pomiędzy zbiory zbóż a kolejny siew.

 

Galeria

Galeria zdjęć 1
Galeria zdjęć 2
Galeria zdjęć 3
Galeria zdjęć 4
Galeria zdjęć 5

W wyniku tego badania otrzymujecie Państwo mapy precyzyjnego nawożenia, obrazujące zasobność gleby w makroelementy: P, K, Mg oraz informacje nt. wartości pH dla każdego badanego pola. Dane są prezentowane w formie papierowej, a przy wykupieniu licencji na program do prowadzenia precyzyjnego nawożenia AgriPort - także w formie elektronicznej w portalu internetowym.

Na podstawie uzyskanych map zmiennego nawożenia z obrazem zasobności glebowej, przy uwzględnieniu planowanych zasiewów oraz planowanego nawożenia organicznego i mineralnego, dla poszczególnych pól tworzone są rekomendacje nawozowe. Rekomendacje te obowiązują dla zdefiniowanego wcześniej płodozmianu, a nawozy mogą być podane w jednej lub kilku dawkach.

Wszystkie wyniki badań są prezentowane w dostępnym przez internet portalu danych AgriPort. Moduł tego oprogramowania agronomicznego "Rekomendacje nawozowe" pozwala na dostęp do kalendarza nawożenia i zarządzanie danymi związanymi z nawożeniem. Dane z programu do prowadzenia precyzyjnego nawożenia  mogą być eksportowane w kilku różnych formatach bezpośrednio do rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy lub innych maszyn rolniczych. Oprogramowanie to pozwala na kompleksowe zarządzanie nawożeniem podstawowym w gospodarstwie i praktyczną realizację strategii zmiennego, precyzyjnego nawożenia podstawowego.

 

W naszych pracach koncentrujemy się na tym, żeby oprócz zebrania danych dotyczących jakości gruntów i dostępnych w glebie składników odżywczych, inteligentnie te dane wykorzystać i przełożyć je na konkretny zysk ekonomiczny.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące rolnictwa precyzyjnego zapraszamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami

Budowa wizerunku w sieci: widoczni
Widoczni